Vietking
Thông báo tăng lương

Thông báo tăng lương

Theo Nghị quyết, Quốc hội đồng ý với tổng số thu ngân sách Nhà nước là 1.319.200 tỷ đồng, tổng số chi 1.523.200 tỷ đồng, mức bội chi là 204.000 tỷ đồng, tương đương 3,7% GDP.

Xem tiếp...

 0903787254
onclick="showpopup71()" 1